សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគីជា​ Video ថ្មីអំពីipad charger vs fast charger iphone x
#sokhommorm

*សម្រាប់​Videoដ៏ទៃទៀត

* របៀបដាក់​ GPS លើទូរស័ព្ទសង្សារកំពូលភ- How to find someone’s Location – Tip to set iCloud account
* របៀបលេង​ Facebook 2 Accounts…

27 Comments

  1. អត់លុយមិនប៉ាចទិញទេ សាំមែនប្រូ????? ដុតនាក់អត់លុយដល់ហើយ?

  2. បងបើចង់download video ដែលyoutubeបិទdownloadធ្វើម៉េចលើមុនញុមប្រើកម្មវិធីsnaptubeប៉ុន្មានថ្ងៃមុនញុមច្រឡំលុបកម្មវិធីនេះបាត់ឥឡូវអត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចទេហើយកម្មវិធីនោះញុមរកនៅក្នុងpaly store ក៏អត់មានទៀតជួយប្រាប់ញុមផង?????

  3. បើឆ្នាំសាកចូលលឿនអាចឆាប់ខូចថ្មអត់បង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *